Jesteś tutaj: Dla Klienta

Dokumenty niezbędne do wyceny

1. Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej

  • Odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Wyrys z mapy ewidencyjnej
  • Dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, bądź decyzja o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę)

2. Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej

  • Odpis z księgi wieczystej
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Wyrys z mapy ewidencyjnej
  • Dokumenty związane z obiektem, np: dokumentacja projektowa, potwierdzenie przyjęcia budynku do eksploatacji, wypis z rejestru budynków, inwentaryzacja obiektu, decyzja o warunkach zabudowy 
  • W przypadku nieruchomości w trakcie budowy wymagane jest również pozwolenie na budowę.

3. Wycena nieruchomości lokalowej

  • Aktualny odpis z księgi wieczystej lub aktu notarialnego w przypadku nieruchomości lokalowej
  • Zaświadczenie o przysługującym prawie do spółdzielczego – własnościowego lokalu mieszkalnego w przypadku lokalu spółdzielczego
  • Rzut lokalu
  • Dane powierzchniowo – kubaturowe

4. Wycena nieruchomości komercyjnych

  • Odpis z księgi wieczystej
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków
  • Wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu
  • Rzuty kondygnacji
  • Mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej)
  • Wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości

W ramach dodatkowej usługi możemy wyręczyć Państwa z obowiązku skompletowania dokumentów i część z nich zdobyć we własnym zakresie